Hensyn/pligter

Larmetider
Bestyrelsen henstiller til beboerne om, at der vises hensyn og at man så vidt muligt overholder larmetiderne.
Hverdage til kl. 20:00
Lørdage kl. 10:00 - 18:00
Søn og helligdage kl. 10:00 - 13:00
 
Pasning af brandstierne
Hver enkelt grundejer er ansvarlig for, at stien ud for grunden bliver ryddet for ukrudt, græsset slået og at hækken bliver klippet, så man kan færdes uhindret. Der må ikke opbevares havefliser mm. ligesom der ikke må parkeres trailere. Der gøres en god indsats for dette, men få steder kan det til tider være svært at passere pga. haveaffald og ukrudt. Husk at det er brandstier og derfor skal der være uhindret adgang.
 
Parkering
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere på vendepladserne. Vis hensyn til dine naboer, når du parkerer. Parkering foran egen carport, som hæmmer ind- og udkørsel for nabo og/eller genbo, er ikke lovligt.
 
Snerydning
Husk at selvom der ikke er noget fortov på Multebærvænget har vi pligt til rydde sne foran vores grund som alle andre.
Link til Hvidovre kommune om snerydning
 
Rottebekæmpelse
Loven siger at man som grundejer har pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Udendørs affald og skrammel fjernes. Skal materialer oplagres, bør det ske længst muligt fra bygningerne. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs. Ved udlægning af foder til vilde fugle er der risiko for rotter, hvis man overfodrer. Huller og revner i bygninger bør repareres. Kort sagt, ryd gemmesteder, luk smuthuller og fjern foder.
(kilde: Miljøstyrelsen)
Link til Hvidovre Kommune om rotter
 
Brændeovne
Fyr rigtigt op i brændeovnen så du undgår at genere naboen med røg
Læs om brug af brændeovne
 
Rensning og maling af asbesttage
Du skal anmelde arbejdet til kommunen inden du starter
    
 

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØREPARKEN
 
§1
Foreningen er oprettet i.h.t. tinglyst bestemmelse herom fra 1957, ifølge hvilken ejerne har pligt til at være medlem, det gælder for samtlige parceller.
 
Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØREPARKEN med hjemsted i Avedøre, Hvidovre Kommune.
 
§2  Formål og kompetance. Medlemmernes vedligeholdelse af stier
Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, rettigheder og pligter - hvis det er lovligt besluttet på foreningens generalforsamling - på følgende områder:
 1. Medlemmernes fælles ejede arealer (legeplads og stier) vedligeholdelse og forbedringer, betaling af skatter og forsikringer.
  De medlemmer, hvis ejendomme støder på til foreningens fælles stiarealer har pligt til at ren- og vedligeholde disse, uanset om medlemmet har direkte udgang til det pågældende stiareal.
 2. Spørgsmålet om vedligeholdese af de i foreningens område beliggende kommunal veje og stier, samt spørgsmål om vejbelysning, snerydning, vandforsyning og kloakker, herunder oprensning af kloakbrønde m.v.
 3. Sådanne bygningsmæssige og byplanmæssige spørgsmål, hvor der efter lovgivningen kræves fælles stillingtagen fra foreningens medlemmer.
 4. Repræsentation i fællesgrundejerforeningen. Forhandling med de omkringliggende grundejerforeninger.
 
§3   Kontingent og revision
 1. Kontingentet, hvis størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling, pålægges medlemmerne med lige store beløb. Kontingentet opkræves den 1. april og skal være indbetalt senest en måned efter modtagelsen af girokortet. Efter en forgæves rykkerskrivelse bliver kontingetet inddrevet ved retslig incasso.

 2. Kalenderåret er foreningens regnskabsår. Senest 1. februar fremlægger kassereren foreningens regnskab for revisoren. Revisoren skal en gang om året foretage et uanmeldt kasseeftersyn samt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling revidere regnskabet.
§4   Bestyrelsens kompetance
 1. Over foreningens midler kan kun disponeres af formanden sammen med kassereren.
 2. På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen et budgetforslag for det kommende år. Det sker efter indstilling fra formanden og diverse udvalg.
 3. Foreningens medlemmer kan kun forpligtes juridisk og økonomisk af beslutninger på en generalforsamling for så vidt angår emner, der er omfattet af vedtægternes §2 og medlemmerne hæfter økonomisk med lige store andele, uanset grundareal og fortovslængde.
§5   Valg til bestyrelsen
Foreningens opgaver varetages af bestyrelsen, der består af en formand og 2 medlemmer (sekretær og kasserer), der alle vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år. Desuden vælges en revisor samt en suppleant til bestyrelsen, der indtræder hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem må opgive hvervet eller under længerevarende sygdom.
På lige årstal vælges formanden, suppleanten samt revisoren. På ulige årstal vælges kassereren og sekretæren samt, hvis der er behov derfor en suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen modtager et honorar, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
 
§6   Bestyrelsens arbejde
 1. Bestyrelsen holder møde efter behov. Træffes der beslutninger af vigtighed, udsendes der skriftlig meddelelse herom til medlemmerne. Suppleanten indbydes til at deltage i møderne for at kunne indtræde i bestyrelsesarbejdet.
 2. Medlemmer uden for bestyrelsen, der besidder ekspertise på specielle områder, kan af bestyrelsen få overdraget løsningen af specielle opgaver.
 3. I andre sager end økonomiske (om disse se §4) tegnes foreningen af formanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmelemmer. Sekretæren tager referat til foreningens protokol af generalforsamling, besstyrelsesmøder og eventuelle forhandlinger med myndigheder. Protokollen underskrives af bestyrelsen.
 
§7   Generalforsamling
 
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet med 14 dages skriftlig varsel.
 2. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne, der ønskes taget under afstemning på generalforsamlingen og som er omfattet af vedtægternes §2 skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingsbeslutning kan kun træffes om spørgsmål/forslag, der fremgår som dagsordenspunkt eller om forslag der er indsendt af medlemmerne. Såfremt blot 1 medlem ønsker det skal der afholdes skriftlig afstemning. der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel

§8   Valg til udvalg
 
 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges på mødet. Der vælges endvidere en stemmetæller. Der kan desuden vælges en formand for legepladsudvalg, fest- og trivselsudvalg og eventuelle andre udvalg. Disse er ansvarlige overfor medlemmerne og bestyrelsen for udførelsen af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger inden for deres respektive områder. Disse vælges for et år ad gangen, hvorimod udvalgenes menige melemmer til enhver tid kan melde sig til.
 2. Der kan efter generalforsamlingsbeslutning betales vederlag til formanden for legepladsudvalget.

§9   Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt en enig bestyrelse finder det nødvendigt eller såfremt mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt overfor formanden indsender krav herom med angivelse af de sager der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med forkortet varsel på 8 dage og afholdes i øvrigt i henhold til bestemmelserne i §7.
 
 
§10  Vedtægtsændring 
Forslag til vedtægtsændringer skal af bestyrelsen fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor vedtægtsændring skal behandles. Til gennemførelsen af en vedtægtsændring kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 
 
§11   Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun ophæves ifølge generalforsamlingsbeslutning, hvortil kræves tilslutning af mindst 4/5 af foreningens medlemmer. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer en ekstraordinær generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens midler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Avedøreparken er medlem af SGH (Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre)
 
SGH er paraplyorganisation for grundejerforeningerne i Hvidovre. SGH er uafhængig af politiske interesser og arbejder bredt for grundejerinteresser i Hvidovre Kommune og på tværs af traditionelle samarbejdsstrukturer i kommunen.
 
SGH afholder flere medlemsmøder årligt, møderne er for alle medlemmer og I er meget velkomne til at deltage. Der har været møder f.eks. om indbrud/nabohjæp, solceller, regn/oversvømmelse, besøg hos HOFOR vedr. kloakken ved Åmarken, samt flere møder med politikerne i kommunen.
Modtag nyhedsbrev fra SGH, her kan læses om medlemsarrangementer, møder med kommunen og andet af interesse for grundejere. 
Skriv til SGH, hvis du har en god ide til et medlemsarrangement. 
 
Tilmeld jer til nyhedsbrev fra SGH her: mailto:aalund@oncable.dk    
 
Læs mere om SGH, tryk på ikonet
 

 

 
 
 
avedoreparken@gmail.com