Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023
Tirsdag den 27. juni, kl. 19.00 på Legepladsen
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab 2022
Budget 2023
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer for 2 år: Jesper Nielsen, M34 genopstiller
Valg af sekretær for 2 år: Erik Petersen M3 genopstiller
Valg af suppleant for 1 år: Jan Hallberg F18 genopstiller
Valg af revisor, Peter Pedersen, M24 - genopstiller
Valg iflg. § 8 til diverse udvalg
Eventuelt

Ad. 6 Indkomne forslag
Forslag skal være Formanden, Susanne Jørgensen B17, i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Der vil være øl og sodavand og man har mulighed for at medbringe rosévin eller andet, hvis man hellere vil have det på en lun sommeraften.
 
 
Generalforsamling 2022
Mandag, den 27. juni 2022, kl. 19:00, på legepladsen
 
 Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2021
5. Budget 2022
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden, Jørgen Humle, i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen
7 Valg til Bestyrelsen
Formand 2 år, Jørgen Humle, M17, genopstiller ikke
Suppleant 1 år, Jan Hallberg, F18, genopstiller
8 Valg af Revisor
Peter Pedersen, M 24, genopstiller
9. Valg iflg. paragraf 8 til div. udvalg
Valg af legeplads/græs, Anni Nielsen M 34 genopstiller Havemand/Kvinde,
10.Eventuelt
Nabo-hjælp skilte
Facebook- Avedøreparen FB
 
Der serveres øl/vand til generalforsamlingen
 
  
 
 
 

Referat General. 2023

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Mandag, den 27. juni kl. 19:00 på Legepladsen, Hvidovre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent blev Susanne Jørgensen B17, som konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt jf. gældende vedtægter og var beslutningsberettiget. Dirigent kunne konstatere, at der var 12 stemmeberettigede parceller. Der var en hurtig præsentationsrunde af de fremmødte medlemmer.

Valg af stemmetæller blev Lisbeth Pedersen, M22

2. Formandens beretning:

Først var der årets generalforsamling, hvor gamle, som nye blev valgt til bestyrelsen og velkommen til alle - specielt de nye tilflyttere.

Der blev talt om, at der ville blive sat Nabohjælp skilte op rundt i grundejerforeningen, og det blev udført i efteråret, tak – det er med til at forebygge indbrud, det opfordrer også til at være på vagt, når uvedkommende er i området.

Mange er allerede tilmeldt, vil her opfordre til at flere tilslutter sig ordningen for egen interesse.

Sensommeren stod på fældning af træer på legepladsen og der blev bygget et skjul til pindsvinene, og insekter kan skjule sig her.

Der blev fjernet farlige legeredskaber på legepladsen og bygget en ny bænk, tusind tak for indsatsen til de ildsjæle, der atter stod for initiativet til at samle grundejerforeningen til aktivt samvær.

Der er indkøbt en ny græsslåmaskine, så Annie kan nyde det noget lettere værktøj og slå græsset så sommeren kan nydes på legepladsen for beboerne og deres børn/børnebørn - Tak for dit store arbejde.

Julen nærmede sig, og der blev arrangeret julehygge på legepladsen d. 18. december- det blev en succes – dog varede det ikke længe pga. der var VM finale i fodbold. Håber det igen til jul kan arrangeres.

Der kom et skriv ud om at der var en hundelufter i området, der benyttede legepladsen som hundetoilet og den gravede store huller, desværre. Men en snarrådig nabo fik sat en stopper for det – tak for indsatsen.

Der blev solgt 3 parceller i året.

Facebook kører godt og nye kan henvende sig til Annie. Hjemmesiden er opdateret og fungerer.

Det var ordene, ønsker alle en god sommer.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab for 2022 blev gennemgået og alle 55 parceller har betalt deres kontingent á 300 kr. Regnskabet blev uddelt til alle parceller før generalforsamlingen med dagsordenen den 9. juni.

Kassereren Jesper gennemgik regnskabet og herefter blev det godkendt. Ved henvendelse fra Ejendomsmægler ved salg af huse koster det 400 kr. for udlevering af vedtægter og regnskaber mm.

Kassereren opfordrer til, at kontingentet betales til tiden som er senest 1. juli. Husk at skrive tydeligt navn og adresse og indbetale til konto nr. 1551-5446899.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2023 blev gennemgået af Kassereren.

5. Indkomne forslag

A. Forslag: Forslaget fra M 34. De nuværende bord-bænke er gamle og temmelig nedslidte samt vakkelvorne. Forslaget er indkøb bord-bænkesæt til ca. pris 5.000 kr.

Forslag blev vedtaget indenfor beløbet.

6. Valg til bestyrelsen

A. Valg af kasserer for 2 år: Jesper Nielsen, M34

B. Valg af sekretær for 2 år: Erik Petersen M3

C. Valg af suppleant for 1 år: Jan Hallberg F18

7. Valg af revisor blev Peter Pedersen, M24

8. Valg iflg. § 8 til diverse udvalg:

A. Valg af have-/legepladsbestyrer blev Annie Nielsen, M34

B. Der var ingen kandidater til aktivitetsudvalget.

9. Eventuelt

A. Lisbeth Pedersen, M22 kommer med et indslag om, at vi laver en hyggelig aften i løbet af sommeren på legepladsen med selvbragt mad og drikke. Arrangement mht. dag og tidspunkt bliver informeret via vores web, Facebook.
B. Jette Jensen M16A mener vores grussti ved legepladsen er meget ujævn og kan være farlig at gå på. Der bliver set på den på en af vores arbejdsdage.
C. Der er et stort ønske om vi har et godt fællesskab i Grundejerforeningen og opfordrer alle til at tale sammen og bruge naboskabet. Hvis man ser noget hos naboerne, som man ikke mener er korrekt. Her opfordrer generalforsamlingen og bestyrelsen til, at man tager kontakt til den enkel parcel i første omgang - herefter bestyrelsen.
D. Der er en hund i vores område som gør voldsomt og regelmæssigt om natten og som forstyrrer vores grundejerforening. Erik Petersen M3 vil tage kontakt til ejeren.
E. Træer på legepladsen ud mod stien har vores nabo grundejerforening ønske om at fælde. Hvidovre Kommune/Grønne Råd har en træpolitik på området om høje træer bibeholdes evt. veterinæres.
F. Beslutning om indkøb af 3 sommerfuglebuske bliver iværksat i år.
G. Rotter er blevet set igen. Kommunen skal kontaktes, når man ser rotter i området via Hvidovre Kommunes hjemmeside eller kontakt direkte kommunen.
H. Larmetider skal overholdes. Bestyrelsen henstiller til beboerne om, at der vises hensyn, og at man så vidt muligt overholder larmetiderne. Hverdage til kl. 20:00, lørdage kl. 10:00 - 18:00 samt Søn- og helligdage kl. 10:00 - 13:00.
I. Brandstigen. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for, at stien ud for deres grund bliver ryddet for ukrudt, og at hækken bliver klippet, så man kan færdes uden at blive brændt af brændenælder og revet på hækken samt der skal være ryddeligt og affald må ikke ligge der.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og takkede alle dem, som deltog i årets generalforsamling, som sluttede kl. 19.47.

Avedøre, 27. juni 2023, Sekretær Erik Petersen, Multebærvænget 3
 
Referatatet generalforsmlingen 2022
 
Dagsorden
Valg af dirigent blev Susanne Jørgensen B17, som konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt jf. gældende vedtægter og var beslutningsberettiget. Dirigenten kunne konstatere, at der var 12 stemmeberettigede parceller.

Valg af stemmetæller blev Peter Pedersen, M24.

Formandens beretning:
Der er solgt ca. 6 parceller i år. Der har været et enkel indbrud i november 2021 ellers har der ikke været noget. Statistikken har vist nedadgående indbrud efter at Nabo Hjælp skilte er opsat i området.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab for 2021 blev gennemgået og alle 55 parceller har betalt deres kontingent á 300 kr. Regnskabet blev uddelt til alle parceller før generalforsamlingen med dagsorden den 8. juni. Kassereren Jesper gennemgik regnskabet og herefter blev det godkendt.
Kassereren opfordrer kontingentet betales til tiden som er senest 1. juli. Husk at skrive tydeligt navn og adresse og indbetale til konto nr. 1551-5446899.
Regnskabet blev godkendt.

Budget 2022 blev gennemgået af Kassereren. Bestyrelsen ønsker at udskifte plæneklipperen som er 10+ og har afsat penge af til investeringen.

Bestyrelsen ønsker at hæve opkrævningen til ejendomsmægleren fra 300 til 400 kr. Der er meget dokumentation, som skal afleveres ved salg af ejendomme.

Indkomne forslag

Forslag: Forslaget fra M18 ønsker poppeltræet fældet og rodfræset ved legepladsen. Grunden er, at rødderne løfter deres fliser på grunden.
Formanden indhenter tilbud på fældning/beskæring af de 2 træer omkring legepladsen.
 
Valg til bestyrelsen
Valg af Formand for 2 år: Susanne Jørgensen B17 blev valgt
Valg af suppleant for 1 år: Jan Hallberg fra F18 blev valgt

Valg af revisor blev Peter Pedersen, M24

Valg iflg. § 8 til diverse udvalg:

Valg af have-/legepladsbestyrer blev Anni Nielsen, M34
Der var ingen kandidater på aktivitetsudvalget.
Stort tillykke til alle med valgene og stor tak til Jørgen Humle for hans indsats som formand i mange år.

Eventuelt

Nabo-Hjælp skilte. Foreningen har valgt at omplacere nogle af Nabo- Hjælp skiltene.

Facebook – Avedøreparken FB. Barbara M7 vil gerne oprette en Facebook for Avedøreparken. Gruppen er frivillig, og har intet med Grundejerforeningen at gøre, således kan medlemmerne selv vælge fra eller til efter deres interesseområde. Interesseområderne kunne være: Hjælp til hunde pasning, hjælp til at holde øje med hinandens bolig i ferieperiode og/eller vande blomster og mange andre ting. For at blive tilmeldt skal du søge efter Avedøre Parken. Herefter klarer administratorer Barbara og Anni Nielsen resten. 

Legepladsen var oppe mht. udstyr der er på. Det virker farligt og vi skal have fokus på at få det fjernet. Der blev aftalt, at vi skal lave en arbejdsdag for at få det fjernet. Jesper og et team vil mødes mandag den 11. juli kl. 16.00.

Larmetider skal overholdes. Bestyrelsen henstiller til beboerne om, at der vises hensyn, og at man så vidt muligt overholder larmetiderne. Hverdage til kl. 20:00, lørdage kl. 10:00 - 18:00 samt Søn- og helligdage kl. 10:00

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og takkede alle dem, som deltog i årets generalforsamling, som sluttede kl. 20.01.

Avedøre, 27. juli 2022, Sekretær Erik Petersen Multebærvænget 3
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen

Husk at betale kontingent
Kontingent på kr. 300.- kan indbetales på konto
1551-5446899
 
Facebook er nu aktiveret
Der er oprettet en lukket Facebook-gruppe
tryk på ikonet
.
 
Fjernvarme i vores omtåde 2025/26
Meld din ejendom til nu, det er ikke bindende
Se linket til udbygningen af fjernvarme
 
 
Nabohjælpskiltning
Så er der blevet opsat 6 stk. store nabohjælpskilte i grundejerforeningen, og dem kan man finde/se, hvis man ellers går en tur rundt i kvarteret.
PS. Også tak til alle dem, som har lagt hegn til 👍🏻
 
Link til Nabohjælp
Meld dig til her nabohjælp
 
  .
avedoreparken@gmail.com