Generalforsamling 2019

Der blev uddelt en skriftigt indkaldelse og et referat til alle medlemmer i 2019 ligesom i 2018.
 
 
Generalforsamling 2017
Tirsdag, den 25. april 2017, kl, 19:00
Klasseværelse nr. 1 på Frydenhøjskolen
Ordinær dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2016
5. Budget 2017
6. Indkomne forslag
- Rutsjebane og legehus til legepladsen
- Lægge fliser på stien ved legepladsen
- Nabohjælp (minimere indbrud m.m.)
- Kommunikation via vores hjemmeside
- Liste over medlemmers emailadresser
- Grus. Reparation på Multebærvænget
7 Valg til Bestyrelsen
8. Valg af Revisor
9. Valg iflg. paragraf 8 til div. udvalg
10.Eventuelt
Ad. 6. Indkomne forslag
Forslag skal være Sekretæren, Erik  Petersen, i hænde senest 17. april 2017
Ad. 7. Valg af  Sekretær, Kasserer  og Suppleant (alle nuværende genopstiller)
Ad. 8. Valg af Revisor (nuværende genopstiller)
Ad. 9. Valg af Havemand/Kvinde (nuværende genopstiller)
  
 
Generalforsamling 2016
Onsdag 6. april 2016 kl. 19:00
Pauserummet i Frydenhøjhallen (1. sal)
Ordinær dagsorden
1. Valg af dirrigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2015
5. Budget 2016
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg iflg. § 8 til diverse udvalg
10. Eventuelt
Ad. 6 Indkomne forslag
Forslag skal være sekretæren, Jørgen H. M. 17, i hænde senest 3. april
Ad. 7
Valg af formand og sekretær
Nuværende formand Frank Hansen modtager ikke genvalg
Nuværende sekretær Jørgen H.modtager genvalg
Ad. 8
Valg af revisor
Ad. 9
Nuværende havemand Frank Hansen modtager ikke genvalg
 
 

Referat General. 2019

Et skiftligt referat er uddelt til alle medlemmer i 2019 ligesom i 2018.
 
 
Referat General.2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent blev Jesper Nielsen, Multebærvænget 34 som konstaterede at Generalforsamlingen blev afholdt jf. gældende vedtægter. Jesper Nielsen kunne konstatere, at der var 11 stemmeberettigede parceller.
2. Valg af stemmetæller blev Jette Ortmann fra Multebærvænget 6.
3. Formandens beretning:
Formanden fortalte om det nye hegn ved legepladsen, som var en rigtig god løsning for alle. Der er desværre konstateret en rekord i indbrud i vores område, som blev diskuteret en del. Der blev opfordret til at alle I vores grundejerforening tilmelder sig til www.nabohjælp.dk. Der opfordres til at holde øje i området med hinandens huse og tale sammen, hvis man er væk i en periode. Det kunne være, hvis der ligger noget på grunden der som normalt ikke gør eller ligger lidt affald i skraldespanden.
Grundejerforeningen bliver plaget af flere og flere rotter og måger. Det skal hermed opfordres til ikke at fodre dem i vores haver og andre steder. Loven siger, at man som grundejer har pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs. Ryd gemmesteder, luk smuthuller og fjern foder.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskab 2016 Regnskabet blev gennemgået og alle 55 grundejerne har betalt. Regnskabet bliver uddelt til alle grundejerne efter generalforsamlingen 2017. Regnskabet blev godkendt.
5. Budget 2017 blev gennemgået af kassereren og uddeles efterfølgende til grundejerne.
6. Indkomne forslag
a. En rutsjebane til legepladsen og et legehus.
Forslaget blev forekastet pga. der manglede budget og viden om reglerne for at etablere en legeplads. Generalforsamlingen opfordrer forslagsstiller til at genopstille forslaget igen næste år.
b. Få lagt fliser på den lille sti, ved legepladsen.
Forslaget koster ca. 7.000 i materialer + arbejdsløn.
Der blev enighed om at fliser vil være for voldsomt, men et forlig og godkendt blev en grussti, som blev vedtaget. Prisen er 2-3000 kr. Grusstien bliver etableret søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00. Kom op og vær med, det kunne være man fik udvidet sit netværk.
c. Opfordring til Nabohjælp
Forslaget blev godkendt og man skal tilmelde sig på nettet på www.nabohjælp.dk
Bestyrelsen kontakter Hvidovre Kommune om tilladelse til opsætning af skilte om nabohjælp. Bestyrelsen har fået et bud på skilte og prisen er 2.205,00 Kr.
d. Kommunikation fra Bestyrelsen via vores hjemmeside www.avedoreparken.dk
Bestyrelsen vil gerne kommunikere via hjemmesiden i fremtiden.
Dem, som ikke har internet adgang får udleveret informationerne via deres brevkasse. Det skal meddeles til Formanden fra dem, som ønsker det. Forslaget blev godkendt.
e. E-mail listen fra medlemmerne til brug for kommunikation fra bestyrelsen. En liste blev rundtsendt, hvor medlemmerne noterede deres e-mail. Det opfordres til, at de medlemmer som har e-mail sender den via vores hjemmeside. Forslaget blev godkendt.
f. Grus til reparation huller i vej
Forslagsstiller bortfaldt forslaget. Grunden er, at det er offentlig vej og tilhører Hvidovre Kommune.
7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Sekretær blev Erik Petersen, Multebærvænget 3
b. Valg af Kasserer blev Benni Yttov, Multebærvænget 26
c. Valg af Suppleant blev Jesper Nielsen Multebærvænget 34
8. Valg af revisor blev godkend som blev Peter Pedersen, Multebærvænget 24
9. Valg iflg. § 8 til diverse udvalg
a. Valg af have/legepladsbestyr blev Anni Nielsen, Multebærvænget 34


10. Eventuelt
• Hunde efterladenskaber er et problem i område.
• Status på etablering af Fjernvarme i vores område blev diskuteret. Tidsplanen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside.
• Stor positiv omtale omkring fælles arealerne bliver vedligehold rigtig flot.
Formanden takkede dirigent for god mødeledelse og takkede alle dem, som deltog i årets generalforsamling, som sluttede kl. 20.15
 
 
 
Referat General. 2016
Formandens beretning, den 6. april 2016:
- Daværende Formand, Frank Hansen gennemgik kort årets gang i foreningen, og der var ikke noget specielt at bemærke, dog havde der været et par indbrudsforsøg i år 2015, hvorfor han opforderede alle til at holde øje med hinandens ting og sager. Der var kun et par stykker som havde tilmeldt sig mht. Nabohjælp, hvilket der blev foreslået på Generalforsamlingen i 2015.
- Der havde over længere tid været flere klager over problemer med hundegøen i foreningen, hvorfor Bestyrelsen lokaliserede problemet, og påtalte dette overfor de respektive hundejere, og dette er efterfølgende blevet efterlevet tilfredsstillende.
 
Regnskab 2015/Budget 2016:
- Regnskab 2015 blev gennemgået af Kasserer, Benni Yttov samt efterfølgende godkendt. 
- Budget for 2016 blev gennemgået af Kasserer, Benni Yttov samt efterfølgende godkendt.
 
Indkomne forslag:
- Tjørnehækken fjernes på sti og stakittet udbygges/forlænges ved legepladsen. Dette blev godkendt, og igangsættes snarest muligt.
 
Valg til bestyrelse.
- Frank Hansen genopstillede ikke pga. fraflytning, hvorfor Jørgen H. blev valgt som ny Formand.
- Jørgen H. genopstillede ikke som Suppleant pga. Formandsposten, hvorfor Jesper Nielsen blev valgt som ny Suppleant.
- Jørgen H. genopstillede ikke som sekretær pga. Formandsposten, hvorfor Erik Petersen blev valgt som ny sekretær.
 
Valg af Revisor:
-  John Foverskov genopstilede ikke pga. fraflytning, hvorfor Peter Pedersen i M24 blev valgt som ny Revisor.
 
Valg til have/legepladsmand/kvinde:
- Frank Hansen genopstillede ikke pga. fraflytning, hvorfor Anni Nielsen i M34 blev valgt.

Nyt fra bestyrelsen

April 2020
Pga. Covid-19/Corona krisen, så afholdes Generalforsamlingen 2020 først, når det er blevet tilladt at samle flere folk i trygge rammer. Indkaldelse kommer snart i jeres postkasse.
 
2019/2020
Der er desværre igen blevet konstateret rotter i Grundejerforeningen, hvorfor Bestyrelsen anbefaler at man ikke fodre fugle, da dette tiltrækker skadedyr, såsom rotter, mus o.lign.
HUSK! SER MAN ROTTER PÅ SIN GRUND, SÅ HAR MAN PLIGT TIL STRAKS, AT ANMELDE DET TIL HVIDOVRE KOMMUNE.
 
 
Status 3. maj 2018
1 "nyt" vejskilt til fortorvssti fra Multebærvænget og ud til Byvej vil blive overvejet af Hvidovre Kommune, så tiden må vise om vi får vores savnet skilt tilbage, som kommunen valgte at fjerne ifm. udskiftning af vejskilte..
 
Indbrudsopdatering, 16/11/2017
Det er netop blevet oplyst til Formanden af en beboer i Grundejerforeningen, at der har være indbrud i flere biler, som har været parkeret i respektive carporte. Hvordan de er kommet ind i bilerne er der lidt uvished om, så kommer du ud til din bil, og den er blevet åbnet, så vær ekstra opmærksom.
 
Der er "kun" blevet stjålet små genstande, såsom handsker, solbriller, tlf.ladere osv. og ikke airbags, radioer, GPSer osv., så professionelt er det heldigvis ikke, men hold øje med bilerne, også hos naboen, og hav íkke ting og sager liggende synligt i bilerne.
 
Nabohjælpskiltning
Så er der blevet opsat 6 stk. store nabohjælpskilte i grundejerforeningen, og dem kan man finde/se, hvis man ellers går en tur rundt i kvarteret.
PS. Også tak til alle dem, som har lagt hegn til 👍🏻
 
Link til Nabohjælp
Meld dig til her nabohjælp
 
Opfordring!
Da vi - Bestyrelsen - i 2018 forventer, at benytte os af denne hjemmesides funktioner, så vil samtlige medlemmer blive informeret via denne, hvorfor vi hermed opfordrer til, at man oplyser sin email-adresse til Bestyrelsen, således at man ikke går glip af noget mht. div. mødeindkaldelser m.m.
  
Vigtig besked fra formanden
Da der desværre igen er konstateret rotter flere steder på foreningens arealer, så frabedes al fodring af fugle i haverne, og desuden tiltrækker det også måger m.m.
  
Velkommen til foreningens nye hjemmeside.
Jf. udsendt nyhedsbrev fra Bestyrelsen i november måned 2016, så kan vi nu kommunikere via denne, så Bestyrelsen anbefaler, at man fremsender sin e-mail adresse, således at korrespondancen, såvidt muligt, foregår pr. e-mail.
PS. Man kan sende beskeder til Bestyrelsen via denne hjemmeside - se under kontakt.
2016 © Avedøreparken  | jhumle@outlook.dk