Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022
Mandag, den 27. juni 2022, kl. 19:00, på legepladsen
 
 Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2021
5. Budget 2022
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden, Jørgen Humle, i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen
7 Valg til Bestyrelsen
Formand 2 år, Jørgen Humle, M17, genopstiller ikke
Suppleant 2 år, Jan Hallberg, F18, genopstiller
8 Valg af Revisor
Peter Pedersen, M 24, genopstiller
9. Valg iflg. paragraf 8 til div. udvalg
Valg af Havemand/Kvinde, Anni Nielsen, M 24, genopstiller
10.Eventuelt
Nabo-hjælp skilte
Facebook- Avedøreparen FB
 
Der serveres øl/vand til generalforsamlingen
 
  
 
 
 

Referat General. 2022

Referatatet fra generalforsmlingen 2022 opdateres snarligt !
 
 
Referat General.2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent blev Jesper Nielsen, Multebærvænget 34 som konstaterede at Generalforsamlingen blev afholdt jf. gældende vedtægter. Jesper Nielsen kunne konstatere, at der var 11 stemmeberettigede parceller.
2. Valg af stemmetæller blev Jette Ortmann fra Multebærvænget 6.
3. Formandens beretning:
Formanden fortalte om det nye hegn ved legepladsen, som var en rigtig god løsning for alle. Der er desværre konstateret en rekord i indbrud i vores område, som blev diskuteret en del. Der blev opfordret til at alle I vores grundejerforening tilmelder sig til www.nabohjælp.dk. Der opfordres til at holde øje i området med hinandens huse og tale sammen, hvis man er væk i en periode. Det kunne være, hvis der ligger noget på grunden der som normalt ikke gør eller ligger lidt affald i skraldespanden.
Grundejerforeningen bliver plaget af flere og flere rotter og måger. Det skal hermed opfordres til ikke at fodre dem i vores haver og andre steder. Loven siger, at man som grundejer har pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs. Ryd gemmesteder, luk smuthuller og fjern foder.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskab 2016 Regnskabet blev gennemgået og alle 55 grundejerne har betalt. Regnskabet bliver uddelt til alle grundejerne efter generalforsamlingen 2017. Regnskabet blev godkendt.
5. Budget 2017 blev gennemgået af kassereren og uddeles efterfølgende til grundejerne.
6. Indkomne forslag
a. En rutsjebane til legepladsen og et legehus.
Forslaget blev forekastet pga. der manglede budget og viden om reglerne for at etablere en legeplads. Generalforsamlingen opfordrer forslagsstiller til at genopstille forslaget igen næste år.
b. Få lagt fliser på den lille sti, ved legepladsen.
Forslaget koster ca. 7.000 i materialer + arbejdsløn.
Der blev enighed om at fliser vil være for voldsomt, men et forlig og godkendt blev en grussti, som blev vedtaget. Prisen er 2-3000 kr. Grusstien bliver etableret søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00. Kom op og vær med, det kunne være man fik udvidet sit netværk.
c. Opfordring til Nabohjælp
Forslaget blev godkendt og man skal tilmelde sig på nettet på www.nabohjælp.dk
Bestyrelsen kontakter Hvidovre Kommune om tilladelse til opsætning af skilte om nabohjælp. Bestyrelsen har fået et bud på skilte og prisen er 2.205,00 Kr.
d. Kommunikation fra Bestyrelsen via vores hjemmeside www.avedoreparken.dk
Bestyrelsen vil gerne kommunikere via hjemmesiden i fremtiden.
Dem, som ikke har internet adgang får udleveret informationerne via deres brevkasse. Det skal meddeles til Formanden fra dem, som ønsker det. Forslaget blev godkendt.
e. E-mail listen fra medlemmerne til brug for kommunikation fra bestyrelsen. En liste blev rundtsendt, hvor medlemmerne noterede deres e-mail. Det opfordres til, at de medlemmer som har e-mail sender den via vores hjemmeside. Forslaget blev godkendt.
f. Grus til reparation huller i vej
Forslagsstiller bortfaldt forslaget. Grunden er, at det er offentlig vej og tilhører Hvidovre Kommune.
7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af Sekretær blev Erik Petersen, Multebærvænget 3
b. Valg af Kasserer blev Benni Yttov, Multebærvænget 26
c. Valg af Suppleant blev Jesper Nielsen Multebærvænget 34
8. Valg af revisor blev godkend som blev Peter Pedersen, Multebærvænget 24
9. Valg iflg. § 8 til diverse udvalg
a. Valg af have/legepladsbestyr blev Anni Nielsen, Multebærvænget 34


10. Eventuelt
• Hunde efterladenskaber er et problem i område.
• Status på etablering af Fjernvarme i vores område blev diskuteret. Tidsplanen findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside.
• Stor positiv omtale omkring fælles arealerne bliver vedligehold rigtig flot.
Formanden takkede dirigent for god mødeledelse og takkede alle dem, som deltog i årets generalforsamling, som sluttede kl. 20.15
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen

Ny formand
Susanne Jørgensen, Brombærvænget 17, blev valgt som formand på generalforsamlingen 27. juni 2022.
 
Facebook på vej
Følg med her, der er snart nyt om en lukket Facebook-gruppe.
 
Arbejdsdag på legepladsen
Mandag 11. juli 2022 kl. 16:00 fjerner vi vippen og fjederdyret.
Begge legeredskaber er defekte og fjernes.
Alle er velkomne til at deltage.
 
Fjernvarme 2025/26
Se linket til udbygningen af fjernvarme
 
SGH afholder møde om fjernvarme/varmepumpe
Mødet afholdes i Lille friheden 23. august 2022, kl. 19:00
Nærmere info følger, reserver datoen allerede nu.
 
Nabohjælpskiltning
Så er der blevet opsat 6 stk. store nabohjælpskilte i grundejerforeningen, og dem kan man finde/se, hvis man ellers går en tur rundt i kvarteret.
PS. Også tak til alle dem, som har lagt hegn til 👍🏻
 
Link til Nabohjælp
Meld dig til her nabohjælp
 
Opfordring!
Da vi - Bestyrelsen - i 2018 forventer, at benytte os af denne hjemmesides funktioner, så vil samtlige medlemmer blive informeret via denne, hvorfor vi hermed opfordrer til, at man oplyser sin email-adresse til Bestyrelsen, således at man ikke går glip af noget mht. div. mødeindkaldelser m.m.
  .
avedoreparken@gmail.com