Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023
Tirsdag den 27. juni, kl. 19.00 på Legepladsen
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Regnskab 2022
Budget 2023
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer for 2 år: Jesper Nielsen, M34 genopstiller
Valg af sekretær for 2 år: Erik Petersen M3 genopstiller
Valg af suppleant for 1 år: Jan Hallberg F18 genopstiller
Valg af revisor, Peter Pedersen, M24 - genopstiller
Valg iflg. § 8 til diverse udvalg
Eventuelt

Ad. 6 Indkomne forslag
Forslag skal være Formanden, Susanne Jørgensen B17, i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Der vil være øl og sodavand og man har mulighed for at medbringe rosévin eller andet med, hvis man hellere vil have det på en lun sommeraften.
 
 
Generalforsamling 2022
Mandag, den 27. juni 2022, kl. 19:00, på legepladsen
 
 Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2021
5. Budget 2022
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden, Jørgen Humle, i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen
7 Valg til Bestyrelsen
Formand 2 år, Jørgen Humle, M17, genopstiller ikke
Suppleant 1 år, Jan Hallberg, F18, genopstiller
8 Valg af Revisor
Peter Pedersen, M 24, genopstiller
9. Valg iflg. paragraf 8 til div. udvalg
Valg af legeplads/græs, Anni Nielsen M 34 genopstiller Havemand/Kvinde,
10.Eventuelt
Nabo-hjælp skilte
Facebook- Avedøreparen FB
 
Der serveres øl/vand til generalforsamlingen
 
  
 
 
 

Referat General. 2022

Referatatet generalforsmlingen 2022
 
Dagsorden
Valg af dirigent blev Susanne Jørgensen B17, som konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt jf. gældende vedtægter og var beslutningsberettiget. Dirigenten kunne konstatere, at der var 12 stemmeberettigede parceller.

Valg af stemmetæller blev Peter Pedersen, M24.

Formandens beretning:
Der er solgt ca. 6 parceller i år. Der har været et enkel indbrud i november 2021 ellers har der ikke været noget. Statistikken har vist nedadgående indbrud efter at Nabo Hjælp skilte er opsat i området.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab for 2021 blev gennemgået og alle 55 parceller har betalt deres kontingent á 300 kr. Regnskabet blev uddelt til alle parceller før generalforsamlingen med dagsorden den 8. juni. Kassereren Jesper gennemgik regnskabet og herefter blev det godkendt.
Kassereren opfordrer kontingentet betales til tiden som er senest 1. juli. Husk at skrive tydeligt navn og adresse og indbetale til konto nr. 1551-5446899.
Regnskabet blev godkendt.

Budget 2022 blev gennemgået af Kassereren. Bestyrelsen ønsker at udskifte plæneklipperen som er 10+ og har afsat penge af til investeringen.

Bestyrelsen ønsker at hæve opkrævningen til ejendomsmægleren fra 300 til 400 kr. Der er meget dokumentation, som skal afleveres ved salg af ejendomme.

Indkomne forslag

Forslag: Forslaget fra M18 ønsker poppeltræet fældet og rodfræset ved legepladsen. Grunden er, at rødderne løfter deres fliser på grunden.
Formanden indhenter tilbud på fældning/beskæring af de 2 træer omkring legepladsen.
 
Valg til bestyrelsen
Valg af Formand for 2 år: Susanne Jørgensen B17 blev valgt
Valg af suppleant for 1 år: Jan Hallberg fra F18 blev valgt

Valg af revisor blev Peter Pedersen, M24

Valg iflg. § 8 til diverse udvalg:

Valg af have-/legepladsbestyrer blev Anni Nielsen, M34
Der var ingen kandidater på aktivitetsudvalget.
Stort tillykke til alle med valgene og stor tak til Jørgen Humle for hans indsats som formand i mange år.

Eventuelt

Nabo-Hjælp skilte. Foreningen har valgt at omplacere nogle af Nabo- Hjælp skiltene.

Facebook – Avedøreparken FB. Barbara M7 vil gerne oprette en Facebook for Avedøreparken. Gruppen er frivillig, og har intet med Grundejerforeningen at gøre, således kan medlemmerne selv vælge fra eller til efter deres interesseområde. Interesseområderne kunne være: Hjælp til hunde pasning, hjælp til at holde øje med hinandens bolig i ferieperiode og/eller vande blomster og mange andre ting. For at blive tilmeldt skal du søge efter Avedøre Parken. Herefter klarer administratorer Barbara og Anni Nielsen resten. 

Legepladsen var oppe mht. udstyr der er på. Det virker farligt og vi skal have fokus på at få det fjernet. Der blev aftalt, at vi skal lave en arbejdsdag for at få det fjernet. Jesper og et team vil mødes mandag den 11. juli kl. 16.00.

Larmetider skal overholdes. Bestyrelsen henstiller til beboerne om, at der vises hensyn, og at man så vidt muligt overholder larmetiderne. Hverdage til kl. 20:00, lørdage kl. 10:00 - 18:00 samt Søn- og helligdage kl. 10:00

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og takkede alle dem, som deltog i årets generalforsamling, som sluttede kl. 20.01.

Avedøre, 27. juli 2022, Sekretær Erik Petersen Multebærvænget 3
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling tirddag 27. juni 2023
 
Vi mødes på legepladsen kl 19:00
 
Facebook er nu aktiveret
Der er oprettet en lukket Facebook-gruppe
tryk på ikonet
.
 
Fjernvarme i vores omtåde 2025/26
Meld din ejendom til nu, det er ikke bindende
Se linket til udbygningen af fjernvarme
 
 
Nabohjælpskiltning
Så er der blevet opsat 6 stk. store nabohjælpskilte i grundejerforeningen, og dem kan man finde/se, hvis man ellers går en tur rundt i kvarteret.
PS. Også tak til alle dem, som har lagt hegn til 👍🏻
 
Link til Nabohjælp
Meld dig til her nabohjælp
 
  .
avedoreparken@gmail.com